תקנון הגרלת פרסים שלב א' לפרס גפן 2016

תקנון הגרלת פרסים שלב א':

הגדרות:

 

“עורכת ההגרלה” – אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה

 

“ההגרלה” או ה”מבצע” – הגרלת פרס, הנערכת על ידי עורכת ההגרלה,בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להודעה בדבר מתן היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין – 1977 (להלן: “ההיתר הכללי”) ואשר תקנון זה הוא תקנונה.

 

“המפקח” – יו"ר ועדת פרס גפן לשנת 2016.

 

“משתתף” – חבר בתוקף של אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה אשר מילאו טופס הצבעה מקוון בלבד, יקבל עבור הצבעתו זו השתתפות יחידה בהגרלה.

 

"חבר בתוקף" – חבר אגודת המד"ב אשר חברותו בתוקף נכון ליום הצבעתו בטופס המקוון

 

"חבר מביא חבר" – זכות השתתפות נוספת בהגרלת הפרסים, תוענק לכול חבר אשר יגייס חבר נוסף חדש אל האגודה החל מתאריך 16/3/2016, ועד יום סגירת ההצבעה לשלב א' ב 30 לאפריל 2016.

"חבר חדש" – נרשם לאגודת המד"ב והפנטזיה כחוק אשר העביר תשלום בזמן בין תאריך תחילת מבצע הגרלת  ועד סופו,  בין אם היה חבר בעבר, ובין אם לאו.

הגיוס ירשם לזכות החבר המפנה, על ידי הקלדת שמו או מספר החבר של המפנה, על ידי החבר החדש בזמן מילוי טופס ההרשמה לאגודה.

 

“תקופת המבצע” – המבצע יערך מתאריך ה 16 למרץ 2016, ועד סיום ההצבעה בתאריך ב 30 לאפריל 2016.

"פרסים" – כמינימום יחולקו שלושה פרסים, גדול, בינוני וקטן.  המבצע והמפקח, שומרים לעצמם את הזכות להוסיף או לגרוע מהפרסים עד יום ההגרלה עצמו.

 

 

 1. פרשנות

2.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע או ההגרלה לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר המבצע,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל בלשון נקבה ו/או רבים.

 

 

 1. שיטת ההגרלה.

3.1 עורך ההגרלה יגריל מתוך סך המשתתפים שנאספו בתקופת המבצע את הפרס באופן שהעלאת הגורל תתבצע באופן אקראי.

 

3.2 הגרלת הפרס תיערך בין תאריכים 01/06/2016 לבין 14/06/2016

 

3.3 ההגרלה תיערך בהתאם להיתר הכללי.

 

3.4 כל משתתף זכאי לפרס אחד בלבד, וזאת למרות זכות ההשתפות הנוספת, זכות זו מיטיבה את סיכוי המשתתף לזכייה בודדת בלבד. משתתף בעל זכות אחת או רבות אשר זכה בפרס, יגרעו שאר זכויותיו.

 

3.5 ההגרלה תערך באופן הפוך, מפרס גדול אל קטן, גודל הפרס יוגדר על פי שיקול המפקח, כך שלכול המשתתפים סיכוי לפרס הגדול.

 

3.6 בלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל, יהא המפקח רשאי להכריע על פי שיקול דעתו הבלעדי בדבר הזכות לפרס, בכל מקרה בו עולה החשד כי נפל פגם וכן מכל סיבה אחרת הקשורה לתרמית או סיבה רלוונטית אחרת.

 

 1. איתור הזוכים והענקת הפרס

4.1 לאחר הגרלת המשתתף הזוכה תפעל עורכת ההגרלה לאיתור הזוכה בהתאם לפרטי הדואר האלקטרוני ו/או מס’ הטלפון המצויים בידה לשם מתן הודעה בדבר זכייתו בהגרלה, וכן תפרסם את שם הזוכה פעמיים בדף הפייסבוק ובאתר האינטרנט שלה.

 

4.2 הפרסים יאספו על ידי הזוכים, אחריות הזוכה היא לאיסוף בזמן סביר. הפרסים יהיו זמינים לאיסוף בתיאום מראש בתל-אביב, ובפסטיבל אייקון. האגודה תעשה כול מאמץ סביר למסור את הפרס אל הזוכה בזמן המתואר.

 

4.3 פרס אשר לא יאסף בזמן סביר או עד סיום פסטיבל אייקון, בתאריך 20/10/2016,  יועבר להגרלת העידוד של שנת 2017, או יוגרל מחדש על פי שיקול דעת המפקח.

 

4.4 פרס אשר לא ידרש, כלומר הזוכה לא ייצור קשר, וזאת לאחר שתי הודעות מייל אישיות ו/או שתי שיחות טלפון, ולאחר שבועיים ממתן ההודעה האחרונה בפרסום פומבי, יחשב כפרס שלא נאסף.

 

 

 1. מפקח

5.1 המפקח יהא אחראי לטיפול בפניות המשתתפים,להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין זוכה, מועמד לזכייה או טוען לזכייה.

5.2 החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.

 

 1. כללי

6.1 בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא א/ת התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

6.2 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין המפקח יהא רשאי לבטל את זכייתו של משתתף אשר זכה תוך ביצוע עבירה או תוך ביצוע מעשה שאינו כדין בהתאם לשיקול דעת המפקח ולדרוש את השבת הפרס לידי עורכת ההגרלה, ככל וזה חולק.

6.3 המשתתפים,לרבות הזוכה, פוטרים את עורכת ההגרלה ו/או את המפקח מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק,שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת מבצע זה ובמסגרת שימוש הפרס.

6.4 למשתתפים ,לרבות לזוכה, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף,שיגרמו בגינם.

6.5 עורכת ההגרלה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד אחר העולה בקשר עם זכות המשתתף לפרס כלשהו ולמימושו.

6.6 המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי פוטר את עורכת ההגרלה והמפקח מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למבצע ו/או לפרס ו/או למימושו.

6.7 המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב,כי כל תקלה,איחור וכד’,שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

6.8 המשתתף ו/או רוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר שידוע לו, כי יתכן שבשל מורכבותו הלוגיסטית של המבצע ועל אף מאמצי עורכת ההגרלה,עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושי דפוס ו/או של לוחות זמנים ו/או תקשורת ו/או מחשוב בכל שלב משלבי המבצע, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף במבצע ו/או לזכות בפרס בהגרלה ו/או לממשו ו/או לקבלו, המשתתף מסכים לפטור את עורכת ההגרלה ו/או המפקח מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה,ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.

6.9 ההשתתפות במבצע אסורה על חברי ועדת פרס גפן ומשפחותיהם, כן וחברי הנהלת האגודה ומשפחותיהם.

6.10 כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו בהגרלה עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט על פי כל דין, וכי בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.

6.11 ייתכן ופרטי המעוניינים להשתתף בהגרלה ישמשו לצורך דיוור בעתיד, אך הם רשאים להסיר את עצמם אם יחפצו בכל עת.

6.12 המבצע כפוף לתקנון, הנמצא לעיון באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה


תקנון זה אושר על ידי חברת הוועד של אגודה למדע בדיוני ופנטסיה האחראית לפרס גפן בתאריך 13.3.16   .

 

עדכון תקנון הגרלה, מבצעי עידוד מקבילים:

תחרות הממים:

 1. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583892375260839.1073741829.1384011161915629&type=3
 2. התחרות פתוחה מיום פתיחת השרשור ועד 20 באפריל 2016 בחצות. הזוכים יוכרזו בשרשור כאן ותישלח אליהם הודעה בפייסבוק בלבד.
 3. יש להעלות את המם ישירות לשרשור כאן. הלייקים ייספרו רק בשרשור הנוכחי! על המם לעסוק ישירות בפרס גפן, או באופן כללי או ספציפית על ההצבעה אליו. וכמובן, עליו להיום בתבנית נכונה למם.
 4. שלושת הממים בעל מספר החיבובים (לייקים) הגדול ביותר שיעלו בתגובות לפוסט זה, יזכו את היוצרים שלהם בספר מתנת האגודה הישראלית למדע בדיוני ופנטזיה.
 5. הספר ייבחר על ידי ועדת פרס גפן ויפורסם בהמשך. תוכלו לאסוף אותו בכנס עולמות, שיתקיים בתאריכים 27-26 באפריל בתל אביב

עידוד חלוקה, פוסט הפרסים 12/4/2016:

 1. יש לשתף את הפרסום המקורי : https://www.facebook.com/GeffenAward/photos/a.1390564211260324.1073741828.1384011161915629/1593403654309711/?type=3&theater
 2. ועדת פרס גפן תרכיב את חבילת הפרס בבחירה מקרית.
 3. הזוכה יוכל לאסוף את חבילת הפרס בפסטיבל אייקון, שיתקיים בתאריכים 20-18 באוקטובר 2016 בתל אביב, או קודם לכן בתיאום עם ועדת הפרס.
 4. פרס שלא ייאסף עד למועד סגירת פסטיבל איקון יעבור לשימוש ועדת פרס גפן לשנת 2017.
 5. הזוכה בחבילת הספרים יוגרל מבין אלה שחלקו את הפוסט מיום פרסום ההודעה הזו ועד 25 באפריל 2016 בחצות. הזוכים יוכרזו בשרשור כאן ותישלח אליהם הודעה בפייסבוק בלבד.

 

כתיבת תגובה