תקנון רטרו גפן – יוני 2018

 1. כללי
  א. פרס רטרו גפן, יוענק באופן חד פעמי בשנת 2018 מטעם אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (להלן: האגודה) ונועד לציין את שנת העשרים לפרס גפן.
  ב. הפרס מוענק לפרסומים נבחרים בתחומי היצירה הספקולטיבית שהיו מועמדים לפרס גפן בין השנים 1999 ל-2017. המועמדים של שנת 2018 יהיו מועמדים רק לפרס גפן עצמו.
 2. ועדת הפרס
  א. וועדת פרס רטרו גפן תהיה וועדת פרס גפן המכהנת על פי תקנון פרס גפן.
  ב. ההחלטה לגבי כל הליכי הפרס, ובכלל זה קביעת המועמדים, קביעת הזכאות למועמדות, הליכי ההצבעה, ספירת הקולות, קביעת שיטת ההצבעה וכל קביעה אחרת, תהיה נתונה בידי ועדת הפרס, בכפוף לאישור ועד האגודה.
 3. מועמדות לפרס
  א. הפרס יוענק ליצירות הספקולטיביות הטובות ביותר שהיו מועמדות לפרס גפן בין השנים 1999 ל-2017. המועמדים של שנת 2018 יהיו מועמדים רק לפרס גפן עצמו.
  ב. ועדת הפרס תקבע מה יהיו היצירות הזכאיות למועמדות לפרס בכל הקטגוריות.
  ג. ועדת הפרס תהיה רשאית לאחד ספרים השייכים לסדרה אחת ולהציג אותם למועמדות כיצירה יחידה.
  ד. למחבר/ת תהא נתונה הזכות למשוך פרסום ממועמדות בכל אחד משלבי ההצבעה, ובלבד שמשיכתו תיעשה עד 7 ימים לפני פתיחת הליך ההצבעה.
  ה. ועדת הפרס, באישור ועד האגודה, תהא רשאית להחליט על סוג הפרס.
 4. הליך הבחירה
  א. קביעת הליך הבחירה נתונה לשיקול דעת ועדת הפרס, באישור ועד האגודה.
  ב. הליך הבחירה יפורסם לא יאוחר מ-‏10 ביוני 2018
  ג. ההכרזה על רשימת המועמדים הסופית תינתן לא יאוחר מ-‏10 באוגוסט באותה שנה.
  ד. מניית הקולות בכל שלבי ההצבעה תתבצע על-ידי ועדת הפרס.
 5. הענקת הפרס
  א. פרס רטרו גפן יוענק במסגרת פסטיבל אייקון.
  ב. למעמד הענקת הפרס יוזמנו הסופרים, נציגי הוצאות הספרים ונציגי כתבי העת שהיו אחראים לפרסום המועמדים.
  ג. הפרס על יצירות ספרותיות יימסר למחברן, אלא אם כן ביקש המחבר אחרת. לא ביקש המחבר אחרת ולא הופיע למעמד הענקת הפרס – יינתן הפרס לנציג הוצאת הספרים ו/או הפרסום בו ראה הסיפור אור, שיקבל את הפרס בשם המחבר.
 6. לאחר קביעת הזוכים
  יו"ר ועדת פרס גפן ישלח הודעה למחברי הפרסומים הזוכים. אם לא נכחו במעמד הענקת הפרס, להודעה זו יתלווה משלוח התעודה המעידה על הזכייה. העתק התעודה יוענק לבית ההוצאה ו/או כתב העת בהם ראה הפרסום הזוכה אור.
 7. שינוי סעיפי תקנון פרס גפן
  ועד האגודה רשאי לשנות את סעיפי התקנון.

נספח

1. קטגוריות הבחירה בפרס רטרו גפן לשנת 2018 יהיו כדלקמן:

1.1. ספרי מדע בדיוני מתורגמים

1.2. ספרי פנטסיה מתורגמים

1.3. סיפורי מדע בדיוני או פנטסיה מקוריים

1.4. ספרי מדע בדיוני או פנטסיה מקוריים

1.5. ספרי מדע בדיוני או פנטסיה מתורגמים לנוער
2. בחירת הזוכים תתבצע בשני שלבים.
2.1 שלב א':

2.1.1. זכאות למועמדות: ועדת הפרס תפרסם את שמות המועמדים בכל הקטגוריות במהלך חודש יוני.

2.1.2. מועד ההצבעה: ההצבעה תיפתח ב-6 ביוני 2018 ותיסגר ב-15 ביולי 2018 בשעה 23:59. ועדת הפרס רשאית להאריך את מועד סגירת ההצבעה. טפסים שיגיעו לאחר מועד זה ייפסלו.

2.1.3 זכאים לבחור: בשלב זה תהיה ההצבעה פתוחה לכל.

2.1.4 שיטת הבחירה:

2.1.4.1 הבחירה תתאפשר באמצעות טופס הצבעה אלקטרוני

2.1.4.2 כל משתתף יורשה לבחור עד חמישה פרסומים שונים בכל קטגוריה, ללא דירוג.

2.1.4.3 לכול בחירה יוענק משקל שווה.

2.1.4.3 חובה למלא בטופס ההצבעה שם מלא ומייל.

2.1.4.4 אין חובה להצביע בכל הקטגוריות.

2.1.4.5 ניתן לבחור פחות מ-‏ פריטים בכל קטגוריה.

2.1.5 העולים לשלב ב': ועדת הפרס תשקלל את קולות המצביעים על פי דירוג ההצבעות. חמשת הפרסומים שיקבלו את מרב הנקודות בכל קטגוריה יעלו לשלב ב'.

2.1.6 טפסים פסולים:

2.1.6.1 טפסים שלא יענו לדרישות התקנון.

2.1.7 הודעה על העולים לשלב ב' תינתן עד 10/8/2018

2.2. שלב ב':

2.2.1. זכאות למועמדות: בשלב ב' יתמודדו רק מועמדים שנבחרו בשלב א'.

2.2.2. מועד ההצבעה: ההצבעה תתקיים באמצעות טופס אינטרנטי שיועלה לאתר פרס גפן, ותפתח לקהל הרחב באופן אינטרנטי או באמצעות טופס הצבעה במקום. ההצבעה תיסגר ביומו האחרון של פסטיבל אייקון.
2.2.3. זכאים לבחור: ההצבעה פתוחה לכל

2.2.4. שיטת הבחירה:

2.2.4.1. הבחירה תתבצע בטופס אינטרנטי שיועלה לאתר פרס גפן, ובקלפיות שיוצבו במתחם הפסטיבל.

2.2.4.2. בטופס ההצבעה ימלאו המצביעים את שמם המלא, את כתובת הדוא"ל שלהם ואת בחירותיהם בקטגוריות השונות.

2.2.4.3. כל מצביע יתבקש לבחור עד שני פריטים בכל קטגוריה, ולדרגם בין ל-‏, כאשר  היא הבחירה הטובה ביותר – ליצירה הטובה ביותר לדעת המצביע, בקטגוריה זו.

2.2.4.4. ניתן לסמן פחות משני פריטים בקטגוריה.

2.2.4.5. אין חובה להצביע בכל הקטגוריות.

2.2.6. טפסים פסולים:

2.2.6.1. טפסים ללא כל הפרטים המזהים.

2.2.6.2.טפסים שלא מולאו על-פי ההוראות המופיעות על גבי טופס ההצבעה ושוועדת הפרס לא אישרה.

2.7 הקולות ייספרו על ידי ועדת הפרס.

2.8 שמות הזוכים יישמרו במעטפות חתומות עד לרגע ההכרזה על הזוכים בטקס הענקת הפרס.

 

 

 

4 מחשבות על “תקנון רטרו גפן – יוני 2018”

כתיבת תגובה