תקנון פרס גפן

תקנון פרס גפן 2023

 1. כללי
  א. פרס גפן, על שם עמוס גפן, מוענק פעם בשנה מטעם האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (להלן: האגודה) ונועד לקדם הוצאת פרסומים איכותיים בתחום היצירה הספקולטיבית.
  ב. הפרס מוענק לפרסומים נבחרים בתחומי היצירה הספקולטיבית שראו אור בעברית במהלך השנה וליוצריהם.
 2. ועדת הפרס
  א. בוועדת פרס גפן מכהנים שלושה או חמישה חברי אגודה: יו"ר ושנים או ארבעה חברים.
  ב. ועד האגודה יקבע את יו"ר ועדת פרס גפן לאותה שנה. מינוי יו"ר ועדת הפרס יעשה לא יאוחר מיום 30 בנובמבר בשנה שלפני הענקת הפרס.
  ג. ליו"ר הוועדה תהא נתונה הסמכות לקבוע, באישור ועד האגודה, את מספר חברי הוועדה ואת זהותם, ובלבד שיעשה זאת עד ליום 1 בינואר שלאחר בחירתו.
  ד. ועדת הפרס תכהן עד לבחירתה של ועדת פרס חדשה.
  ה. האנשים הבאים, גם אם חברי אגודה, לא יוכלו לשמש כחברי ועדת הפרס:
  1. מי שחיבר, תרגם, ערך, הוציא לאור או היה מעורב בכל דרך אחרת בפרסום המועמד לפרס באותה שנה.
  2. יו"ר האגודה.
  ו. ההחלטה לגבי כל הליכי הפרס, ובכלל זה קביעת המועמדים, קביעת הזכאות למועמדות, הליכי ההצבעה, ספירת הקולות, קביעת שיטת ההצבעה וכל קביעה אחרת, תהיה נתונה בידי ועדת הפרס, בכפוף לאישור ועד האגודה.
 1. מועמדות לפרס
  א. הפרס יוענק ליצירות הספקולטיביות הטובות ביותר שראו אור מינואר עד לדצמבר של השנה שלפני הענקת הפרס.
  ב. ועדת הפרס תמליץ לוועד האגודה על הקטגוריות שבהן יחולק הפרס בשנה מסוימת.
  ג. ועדת הפרס תקבע מה יהיו היצירות הזכאיות למועמדות לפרס בכל הקטגוריות.
  ד. אם בשנה מסוימת לא יימצאו 5 יצירות לפחות בקטגוריה, הקטגוריה תידחה לשנה הבאה.
  ה. הוצאה חוזרת של יצירה לא תהיה מועמדת לפרס אלא אם השינויים שנעשו בספר נרחבים מספיק כדי שייחשב ספר חדש. שינויים נרחבים כוללים שכתובים מקיפים שנעשו על ידי מחבר הרומן, ובכלל זה הוספת פרקים ברומן או שינויים נרחבים בעלילה, בדמויות וכדומה, או יצירת אסופת סיפורים חדשה שרוב הסיפורים בה לא הופיעו בעברית ביחד באסופה דומה.
  היה וסיפור קצר הופיע בנפרד גם בקובץ סיפורים, מועמדותם תהיה נתונה לשיקול דעתה של ועדת הפרס.
  ו. ועדת הפרס תהיה רשאית לאחד ספרים השייכים לסדרה אחת ולהציג אותם למועמדות כיצירה יחידה.
  ז. על הפרסים ליצירות המקור זכאיות להתמודד אך ורק יצירות שעברו עריכה מקצועית. לוועדת הפרס נתונה הסמכות לאשר יצירות שהתפרסמו בהוצאה עצמית אם השתכנעה שעברו עריכה איכותית ושרמת ההפקה שלהם מספקת.
  ח. עם הכנסת פרסום לרשימת המועמדים לכל אחד משלבי ההצבעה, תימסר לגוף המפרסם ולמחבר/ת הודעה על המועמדות לפרס.
  ט. למחבר/ת תהא נתונה הזכות למשוך פרסום ממועמדות בכל אחד משלבי ההצבעה, ובלבד שמשיכתו תיעשה עד 7 ימים לפני פתיחת הליך ההצבעה.
  י. ועדת הפרס, באישור ועד האגודה, תהא רשאית להחליט על סוג הפרס.
 2. הליך הבחירה
  א. קביעת הליך הבחירה נתונה לשיקול דעת ועדת הפרס, באישור ועד האגודה.
  ב. הליך הבחירה יפורסם מדי שנה כנספח לתקנון, לא יאוחר מ-‏15 במרס של השנה בה מוענק הפרס.
  ג. ההכרזה על רשימת המועמדים הסופית תינתן לא יאוחר מ-‏20 למאי של השנה בה מוענק הפרס.
  ד. מניית הקולות בכל שלבי ההצבעה תתבצע על-ידי ועדת הפרס.
 3. הענקת הפרס
  א. פרס גפן יוענק במסגרת פסטיבל אייקון.
  ב. למעמד הענקת הפרס יוזמנו הסופרים, נציגי הוצאות הספרים ונציגי כתבי העת שהיו אחראים לפרסום המועמדים.
  ג. למרות האמור בסעיף 5(א), אם בשנה מסוימת לא יתקיים פסטיבל אייקון, רשאית ועדת הפרס, בעצה אחת עם ועד האגודה, לקבוע מועד אחר להענקת הפרס, ובלבד שמועד זה יהיה לפני תום השנה האזרחית.
  ד. הפרס על יצירות ספרותיות יימסר למחברן, אלא אם כן ביקש המחבר אחרת. לא ביקש המחבר אחרת ולא הופיע למעמד הענקת הפרס – יינתן הפרס לנציג הוצאת הספרים ו/או הפרסום בו ראה הסיפור אור, שיקבל את הפרס בשם המחבר.
 4. לאחר קביעת הזוכים
  יו"ר ועדת פרס גפן ישלח הודעה למחברי הפרסומים הזוכים. אם לא נכחו במעמד הענקת הפרס, להודעה זו יתלווה משלוח התעודה המעידה על הזכייה. העתק התעודה יוענק לבית ההוצאה ו/או כתב העת בהם ראה הפרסום הזוכה אור.
 5. שינוי סעיפי תקנון פרס גפן
  ועד האגודה רשאי לשנות את סעיפי התקנון.

נספח

בנספח לתקנון יתפרסמו מדי שנה קטגוריות הפרס והליך הפרס לאותה שנה, עד 1 בינואר של השנה בה מוענק הפרס.

 1. לפרס גפן 2024 מועמדות יצירות מתחום הספרות הספקולטיבית שראו אור בעברית בין 1 בינואר 2023 ועד 31 בדצמבר 2023 . מועד סגירת תקופת הזכאות למועמדות: 29/2/2024.
 2. קטגוריות הבחירה בפרס גפן לשנת 2024 יהיו כדלקמן:

2.1 ספרי מדע בדיוני מתורגמים

2.2 ספרי פנטסיה מתורגמים

2.3 סיפורי מדע בדיוני או פנטסיה מקוריים

2.4 ספרי מדע בדיוני או פנטסיה מקוריים

2.5 ספרי מדע בדיוני או פנטסיה מתורגמים לנוער

 1. בחירת הזוכים תתבצע בשני שלבים.

3.1 שלב א' 2024:

3.1.1 זכאות למועמדות: ועדת הפרס תפרסם את שמות המועמדים בכל הקטגוריות במהלך החודשיים שלאחר סגירת תקופת המועמדות. הרשימה תיסגר בתאריך 16/3/2024 ב-23:59.

3.1.2 מועד ההצבעה בשלב א: ההצבעה תיפתח ב-2 באפריל 2024 ותיסגר ב-30 באפריל 2024 ב-23:59. טפסים שיגיעו לאחר מועד זה ייפסלו. 

3.1.3 זכאים לבחור: בשלב א תהיה ההצבעה מוגבלת לחברי אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (להלן "האגודה") בלבד.

3.1.4 שיטת הבחירה:

3.1.4.1 הבחירה בשלב א תתאפשר באמצעות טופס הצבעה אלקטרוני אשר יפורסם באתר הפרס ובאתר האגודה, ובהצבעה ידנית במהלך כנס "עולמות", אם יתקיים באופן ממשי.

3.1.4.2 כל משתתף יורשה לבחור עד חמישה פרסומים שונים בכל קטגוריה.

3.1.4.3 חובה למלא בטופס ההצבעה שם מלא ומספר חבר באגודה.

3.1.4.4 אין חובה להצביע בכל הקטגוריות.

3.1.4.5 ניתן לבחור פחות מ-‏5 פריטים בכל קטגוריה.

3.1.5 העולים לשלב ב': ועדת הפרס תשקלל את קולות המצביעים. חמשת הפרסומים שיקבלו את מרב הנקודות בכל קטגוריה יעלו לשלב ב'.

3.1.6 טפסים פסולים:

3.1.6.1 טפסים שלא יענו לדרישות התקנון.

3.1.6.2 הצבעות כפולות

3.1.7 הודעה על העולים לשלב ב' תינתן עד 25/05/2024.

3.2 שלב ב' 2024:

3.2.1 זכאות למועמדות: בשלב ב' יתמודדו רק מועמדים שנבחרו על-ידי חברי האגודה בשלב א'.

3.2.2 מועד ההצבעה: ההצבעה תתקיים באמצעות טופס מקוון שיועלה לאתר פרס גפן ויישלח לחברי האגודה. ההצבעה תיפתח לקהל מבקרי פסטיבל אייקון 2024 אם באופן אינטרנטי או באמצעות טופס הצבעה במקום. ההצבעה לחברי האגודה תיפתח בכנס "בדיון 2024" (אם לא יתקיים הכנס, ההצבעה תיפתח ב-1 באוגוסט לכל המאוחר) ותיסגר ביומו האחרון של פסטיבל אייקון (אם הפסטיבל לא יתקיים, ההצבעה תיסגר ב-30 באוקטובר לכל המאוחר).

3.2.3 זכאים לבחור: ההצבעה פתוחה לחברי אגודה ישראלית למדע בדיוני ופנטסיה ולכל באי פסטיבל אייקון (להלן: "הפסטיבל").

3.2.4 שיטת הבחירה:

3.2.4.1 הבחירה תתבצע בטופס מקוון שיועלה לאתר פרס גפן, אם יתקיים פסטיבל אייקון מקוון תתאפשר הצבעה מקוונת לבאי הפסטיבל, אם יתקיים פסטיבל ממשי ההצבעה תתאפשר גם במתחם הפסטיבל לבאי הפסטיבל.

3.2.4.2 בטופס ההצבעה ימלאו המצביעים את שמם המלא, את כתובת הדוא"ל שלהם, מספר פלאפון או טלפון  ואת בחירותיהם בקטגוריות השונות.

3.2.4.3 כל מצביע יתבקש לבחור עד שני פריטים בכל קטגוריה.

3.2.4.4 ניתן לסמן פחות משני פריטים בקטגוריה.

3.2.4.5 אין חובה להצביע בכל הקטגוריות.

3.2.4.6 במידה והתקבלה הצבעה כפולה, ההצבעה המאוחרת מבינהם תיחשב.

3.2.5 טפסים פסולים:

3.2.5.1 טפסים ללא כל הפרטים המזהים.

3.2.5.2 טפסים שלא מולאו על-פי ההוראות המופיעות על גבי טופס ההצבעה ושוועדת הפרס לא אישרה.

3.2.6 הקולות ייספרו על ידי ועדת הפרס.

3.2.7 שמות הזוכים יישמרו במעטפות חתומות עד לרגע ההכרזה על הזוכים בטקס הענקת הפרס.

1 מחשבה על “תקנון פרס גפן”

 1. פינגבאק: פרס גפן והשאלה מה בין ספרות נוער לספרות ילדים | עוד דף אחד ודי

כתיבת תגובה